Consolidació estructural edifici Av. Paral·lel Barcelona


L'objecte del present projecte, compost per memòria, plànols i annex, és la descripció dels treballs per a la realització de la consolidació estructural de l'edifici.

L'edifici objecte d'estudi només té ús en la seva planta baixa i soterrani, el qual serveix com a recorregut d'emergència i evacuació de l'immoble situat al costat, tots dos de la mateixa propietat. Per propiciar aquest últim ús, es van realitzar una sèrie de modificacions estructurals.

L'objecte d'aquest projecte és consolidar la part restant de l'estructura de l'immoble, així com de les patologies existents, establint l'aptitud de servei de l'immoble, i les necessitats de reforç.

L'encàrrec es desenvolupa a través dels següents aspectes:

- Visites necessàries a l'immoble i les seves zones exteriors, realitzades per professional tècnic competent i col·legiat per a inspecció patològica. Es realitzarà inspecció a través d'exploració organolèptica i examen tècnic de punts conflictius. La necessitat de tasts s'informarà prèviament a la propietat i / o responsable.

- Projecte tècnic de rehabilitació: Memòria descriptiva, plànols, detall de les solucions constructives i de les actuacions a realitzar, amidaments i pressupost.

Arquitecte:
- Daniel Molina López 

Arquitecte Tècnic:
- David Pradas Ruiz 

Col·laboracció Estructura:
Samuel Molist Forcada

 

ioc foto_010 ioc foto_009 ioc foto_008 ioc foto_007 ioc foto_006 ioc foto_005 ioc foto_004 ioc foto_003 ioc foto_002 ioc foto_001

 

ioc estructura_06 ioc estructura_05 ioc estructura_04 ioc estructura_03 ioc estructura_02 ioc estructura_01