Habitatge Unifamiliar Bioconstructiu al casc antic de la Garriga


PROJECTE EN CURS

El projecte cerca una edificació íntimament relacionada amb l’assoleiament a través de poder obrir grans obertures per a guanys bioclimàtics.
D’aquesta manera el projecte neix des de la dificultat de normativa urbanística de realitzar grans obertures en façana sud, i la necessitat de crear un pati a sud que generi unes correctes diferencies de pressió per a les ventilacions.

A nivell de distribució els serveis es situen a la part nord (bany, cuina) amb obertures petites que minimitzin les pèrdues tèrmiques del tancament nord i on els protagonistes són realment els murs amb gran inèrcia tèrmica. En canvi les estances principals (habitacions i estar) es situen abocades al sud o sud oest, en relació visual amb el jardí i amb grans vidreres que permeten l’entrada del sol d’hivern, mentre que s’obstaculitza el sol d’estiu mitjançant pergoles vegetals os.

La sala d’estar-menjador amb l’escala, la llar de foc i el sofà és l’espai central del projecte, integrant-se amb l’estido amb un únic parament continuo que aglutina tots els espais.
Aquests juntament amb la cuina tenen relació visual amb el pati a sud i sol de tarda, i un accés de servei comunica el pati amb un petit magatzem i la sala d’instal·lacions La façana sud, compleix tots els tractaments normatius propis de la zona, volent assimilar-se a la imatge de l’edifici protegit contigu, cercant les mateixes proporcions d’obertures. Aquest fet s’aconsegueix a través de la realització de murs trombe.

Aquesta façana és massissa de BTC proporcionant inèrcia tèrmica, mentre que la resta tenen més dimensió formades per dues fulles de BTC (la interior de cantell) amb una cambra d’aire i aïllament de suro natural entremig de 10cm, augmentant
així l’aïllament.

La volta catalana és una tècnica tradicional incorporada al projecte i la podem trobar tant a l’escala com al sostre de la cuina, i menjador.

La coberta es realitza a dos nivells, per un costat una coberta plana vegetal que incorpora paviment de rajola, i una coberta inclinada al 30%. Aquest trencament de la coberta ens permet la cerca directa de l’asoleiament sud en l’habitació de matrimoni, passadís, caixa d’escala i bany planta primera. A la vegada es permetrà l’extracció natural de la càrrega acumulada d’aire calent a l’estiu.

L’acabat exterior de la coberta inclinada és de teula àrab respectant les cobertes tradicionals de la zona. I en la coberta vegetal que es d’accés tècnic s’incorporen també les plaques solars tèrmiques, que s’utilitzaran per la producció d’ACS i per recolzament de calefacció.

A nivell d’instal·lacions s’aposta per les energies renovables incloent les plaques solars per ACS i calefacció amb el suport d’una caldera de gas natural.

La calefacció constarà de terra radiant a la planta baixa i mur radiant o radiadors a la planta primera. A més a més també s’incorporaran al projecte en la mesura del possible la instal·lació de recuperadors de calor a les llars de foc per al terra radiant, reutilització d’aigua reciclada per les descàrregues dels wàters (la distribució dels inodors en relació a les piques permet la recirculació directa pica-inodor) reciclatge directa de pica, i si es possible s’inclourà reciclatge d’aigües grises mitjançant depuradora de biomembrana o depuració biològica mitjançant sistema natural de graves i vegetació, instal·lació de calderes i/o llars de foc de biomassa.

El disseny bioclimàtic es basa en utilitzar grans masses tèrmiques en murs i la creació de murs trombe en els ampits de les finestres a les orientacions sud-est i sud-oest. Per acumular al màxim l’energia s’utilitzaran materials de molt baixa conductivitat com el BTC (Bloc de Terra Comprimida). Es generen grans obertures a la cara sud-oest per tenir guanys tèrmics al hivern mentre que a l’estiu es disposen proteccions en forma de pèrgoles vegetals per evitar l’entrada del sol (60-70º inclinació solar).

A nivell constructiu les solucions s’han adaptat en funció de diversos factors ambientals, per apropar-se a un disseny respectuós amb el paisatge, climatologia i a un estalvi energètic entre aïllament i acumulació passiva solar.

 

Arquitectes:
- Daniel Molina López 

- Esteve Navarrete Iniesta

Arquitecte Tècnic:
- David Pradas Ruiz

Estructura:
- Samuel Molist Forcada

 

p04_sec3 p03_sec2 p02_sec1 p01_pb 005 004 003 002 001