Reforma edifici Educació Via Augusta Barcelona


Projecte de restauració i sanejament de les patologies sorgides per filtracions d'aigua a les plantes soterrani de l'edifici de Via Augusta 202-226 de Barcelona.

L'objecte de l’encàrrec és la inspecció de l'edifici per a la posterior emissió d'un informe dictamen, amb la intenció d'obtenir la màxima informació tècnica, per determinar l'estat actual de l'edifici i les seves possibles lesions, així prendre les decisions tècniques pertinents per a una correcta rehabilitació.

L'encàrrec es desenvolupa a través dels següents aspectes:

- Visites necessàries a l'immoble i les seves zones exteriors, realitzades per professional tècnic competent i col·legiat per a inspecció patològica. Es realitzarà inspecció a través d'exploració organolèptica i examen tècnic de punts conflictius. La necessitat de tasts s'informarà prèviament a la propietat i / o responsable.

- Dictamen tècnic patològic inclòs en el projecte: realitzat per professional tècnic competent i col·legiat. S'establirà zonificació gràfica de les patologies i catalogació segons tipologia. S'identificaran les lesions i es determinaran les causes de les mateixes.

- Projecte tècnic de rehabilitació: Memòria descriptiva, plànols, detall de les solucions constructives i de les actuacions a realitzar, amidaments i pressupost.

Es tracta de l'edifici principal d'ús administratiu, del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La parcel·la la conformen els carrers Via Augusta, Carrer d'Amigó amb Plaça de Castelló, el Carrer de Raset i el carrer de Vallmajor.

 

Arquitecte:
- Daniel Molina López 

-Esteve Navarrete

 

 

augusta_012 augusta_011 augusta_010 augusta_009 augusta_008 augusta_007 augusta_006 augusta_005 augusta_004 augusta_003 augusta_002 augusta_001

 

augusta plan_08 augusta plan_07 augusta plan_06 augusta plan_05 augusta plan_04 augusta plan_03 augusta plan_02 augusta plan_01